• Twój koszyk jest pusty

Warunki usługi

Informacje
Serwis jest obsługiwany przez Ignisdev Ltd. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasze" odnoszą się do Ignisdev Ltd. Ignisdev Ltd oferuje stronę internetową wraz ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi na niniejszej stronie dla Ciebie, Użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad, polityki i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie.
Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub dokonując zakupu u nas, Użytkownik angażuje się w naszą "Usługę" i wyraża zgodę na poniższe warunki ("Warunki Korzystania z Usług", "Warunki Użytkowania Serwisu"), uwzględniając dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników witryny, w tym między innymi dla użytkowników przeglądarek, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeżeli niniejsze Warunki Korzystania z Usług zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Korzystania z Usług.
Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do aktualnego sklepu również podlegają Warunkom Użytkowania Serwisu. W każdej chwili na tej stronie można przejrzeć aktualną wersję Warunków Użytkowania Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie niniejszej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

§ 1 – Warunki sklepu internetowego
Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu, Użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania, albo jest pełnoletni w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z niniejszej strony przez osoby pozostające na jego utrzymaniu.
Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani też w ramach korzystania z Serwisu nie może naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym m.in. praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych wirusów ani kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub łamanie któregokolwiek z Warunków będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem Usług Użytkownika.

§ 2 – Warunki ogólne
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobom z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego zawartość (z wyłączeniem danych karty kredytowej) może być przesyłana niezaszyfrowana i obejmować (a) transmisje za pośrednictwem różnych sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieci.
Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, powielać, sprzedawać, odsprzedawać, ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony naszej firmy.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

§ 3 – Dokładność, kompletność i aktualność informacji
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na niniejszej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą jedynie do ogólnych informacji i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Niniejsza strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

§ 4 – Zmiany w zakresie usługi i cen
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub przerwania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub przerwanie świadczenia Usługi.

§ 5 – Produkty lub usługi
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotu.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobligowani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania produktu w dowolnym momencie. Każda oferta na dowolny produkt lub usługę złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną skorygowane.

§ 6 – Dokładność rozliczeń i informacji o kontach
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożenia u nas zamówienia. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień składanych przez to samo konto klienta lub pod tym samym kontem klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres do rozliczeń i/lub wysyłkowy. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie kontaktując się z Użytkownikiem poprzez e-mail i/lub kontakt na adres do rozliczeń/numer telefonu podanym w chwili składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
Użytkownik wyraża zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, tak aby umożliwić nam dokończenie transakcji i skontaktowanie się z Użytkownikiem w razie konieczności.

§ 7 – Narzędzia opcjonalne
Możemy zapewnić Użytkownikowi dostęp do narzędzi innych firm, których nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani wkładu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zapewniamy dostęp do narzędzi "takich jakie są" i "jakie są dostępne" bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek innych warunków i bez poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.
Wszelkie korzystanie przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a Użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zaakceptował warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich zewnętrznych dostawców.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom Użytkowania Serwisu.

§ 8 – Strony internetowe osób trzecich
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Odnośniki osób trzecich na niniejszej stronie mogą przekierować Cię na strony internetowe osób trzecich, które nie są powiązane z nami. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzenie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami osób trzecich. Prosimy dokładnie zapoznać się z zasadami i praktykami osób trzecich i upewnić się, że są one zrozumiałe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.

§ 9 – Uwagi, opinie i inne informacje zwrotne
Jeśli na naszą prośbę prześlesz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład wpisy konkursowe) lub na własne życzenie prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały poprzez formularz online, pocztą elektroniczną, pocztową lub w inny sposób (zwane dalej "uwagi"), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie uwagi, które nam przesyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania w tajemnicy żadnych uwag; (2) do zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; ani (3) do ustosunkowania się do uwag.
Możemy, ale nie mamy obowiązku monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające jakąkolwiek własność intelektualną Strony lub niniejszych Warunków Korzystania z Usług.
Użytkownik zgadza się, że jego uwagi nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Użytkownik zgadza się również, że jego uwagi nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jesteś kimś innym, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia uwag. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uwagi i ich poprawność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uwagi zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

§ 10 – Dane osobowe
Przekazywanie danych osobowych Użytkownika za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

§ 11 – Błędy, nieścisłości i przeoczenia
Czasami na naszej Stronie Internetowej lub w Serwisie mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu doręczenia i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia przez Użytkownika).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji zawartych w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że wymaga tego prawo. Nie jesteśmy zobligowani podawać żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżenia w Serwisie ani na powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje zawarte w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

§ 12 – Zabronione wykorzystanie
Poza innymi zakazami określonymi w Warunkach Użytkowania Serwisu, zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek bezprawnym celu; (b) nakłaniania innych do dokonywania lub udziału w działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; e) nękania, znieważania, zniesławienia, umniejszania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania wirusów lub wszelkiego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być używane w jakikolwiek sposób, co wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, użycia pretekstów, pająków, itp.; j) dla celów obscenicznych lub niemoralnych; lub k) dla celów zakłócania lub omijania funkcji zabezpieczeń usługi lub związanej z nią strony internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w celu naruszenia któregokolwiek z zakazanych sposobów korzystania.

§ 13 – Wyłączenia gwarancji, Ograniczenia odpowiedzialności
Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z serwisu będą dokładne i wiarygodne.
Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy okresowo wycofać usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie, bez powiadamiania Użytkownika.
Użytkownik wyraźnie potwierdza, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem tej usługi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) są świadczone "w takiej postaci, w jakiej jest" i "w takiej formie, w jakiej jest dostępna" do użytku, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.
W żadnym wypadku Ignisdev Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szkody specjalne lub wtórne wszelkiego rodzaju, w tym bez ograniczeń utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty wymiany lub podobne szkody, bez względu na to, czy są oparte na umowie, czyny niedozwolone (w tym zaniedbanie), odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikająca z korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z usług lub produktów zamówionych przy użyciu usługi, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Użytkownika z usługi lub produktu, w tym między innymi, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) zamieszczonego, przekazanego lub w inny sposób udostępnionego za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 14 – Odszkodowanie
Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i chronić Ignisdev Ltd oraz jego podmioty, filię, spółki powiązane, partnerów, członków kadry kierowniczej, dyrektorów, przedstawicieli, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez osoby trzecie z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu lub dokumentów przez niego zawartych, lub z powodu naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa.

§ 15 – Rozdzielność postanowień
W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem, nieważności lub niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, postanowienie to będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jego niewykonalna część będzie uważana za oddzieloną od niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, takie postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

§ 16 – Rozwiązanie umowy
Obowiązki i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu obowiązują do momentu ich rozwiązania przez nas lub Użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania z Usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas o rezygnacji z korzystania z naszych Usług lub zaprzestaniu korzystania z naszej Witryny.
Jeśli w naszym wyłącznym przekonaniu Użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu lub wystąpi podejrzenie, że Użytkownik nie dotrzyma warunków lub postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszelkie kwoty należne do dnia rozwiązania; i/lub w związku z tym możemy odmówić Użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

§ 17 – Umowa
Niemożność wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowień.
Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu oraz wszelkie zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługą oraz regulują sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Użytkownikiem a Usługodawcą (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Serwisu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie mogą być interpretowane na niekorzyść strony redakcyjnej.

§ 18 – Prawo właściwe
Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Klientowi Usługi, podlegają przepisom prawa Wielkiej Brytanii, Office 127B, 182-184 High Street North, London, E6 2JA.

§ 19 – Zmiany w warunkach świadczenia usług
W każdej chwili na niniejszej Stronie można przejrzeć aktualną wersję Warunków Użytkowania Serwisu.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownika obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp Użytkownika do naszej Strony Internetowej lub Serwisu po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

§ 20 – Informacje kontaktowe
Pytania dotyczące Warunków Użytkowania Serwisu należy kierować poprzez kontakt.
We use cookies
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności.
Ok